Změna koncepce vymezení trestných činů, za jejichž spáchání může být právnická osoba odpovědná

Změna koncepce vymezení trestných činů, za jejichž spáchání může být právnická osoba odpovědná

Dne 1. prosince 2016 ve​šel v účinnost zákon č. 183/2016 Sb., kterým dojde k novelizaci zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZTOPO”).

Touto novelou se mění koncepce vymezení trestných činů, za jejichž spáchání může být právnická osoba odpovědná. Seznam trestných činů, jichž se může právnická osoba dopustit, bude nově výrazně rozšířen, a to až o dalších 100 trestných činů. Doposud mohla právnická osoba spáchat pouze trestné činy, které byly taxativně vyčteny v ustanovení § 7 ZTOPO. Nově bude tento výčet nahrazen generální klauzulí, která stanoví, že trestnými činy se pro účely ZTOPO “rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku”, tedy zákonu č. 40/2009 Sb. s výjimkou trestných činů uvedených v taxativním výčtu v § 7 ZTOPO, které nemohou být právnické osoby přičteny. Podle důvodové zprávy je cílem novely rozšíření katalogu trestných činů obsažený v § 7 ZTOPO tak, aby bylo možné trestněprávně postihnout i ta jednání právnických osob, u kterých je to z povahy věci žádoucí a které vzhledem k taxativnímu výčtu obsaženému v dosavadním znění ZTOPO nebylo možné.

Novelou jsou také zpřísněna pravidla týkající se promlčecí doby, a tedy zániku trestní odpovědnosti trestných činů, jejichž výčet byl také rozšířen.

Novelou ZTOPO došlo také k doplnění možnosti právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti, “pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu” zabránila.

Toto ustanovení je protipólem celkového zpřísnění trestní odpovědnosti a možného postihu právnické osoby za přičitatelné trestné činy, kdy se právnickým osobám otevírá prostor pro minimalizaci a prevenci případného trestního postihu. Míra vynaloženého úsilí se bude mimo jiné posuzovat s přihlédnutím k existenci preventivních opatření konkrétní právnické osoby, tedy tzv. Compliance programu – souboru pravidel předcházejících protiprávnímu jednání fyzických osob, jejichž jednání by mohlo být jako protiprávní připsáno samotné právnické osobě. Compliance program by měl obsahovat především etický kodex, jakož i jiná pravidla chování v rámci společnosti, resp. právnické osoby.

V závislosti na výše uvedeném zejména a s ohledem na důraz prevence případných rizik, které pro právnické osoby mohou s nástupem účinnosti novely ZTOPO plynout, Vám naše advokátní kancelář nabízí vypracování Compliance programu na míru se zohledněním a zapracováním do konceptu Vašich stávajících interních předpisů tak, aby bylo možné eliminovat možnost případné trestní odpovědnosti a trestního postihu.