Menšinový spoluvlastník se výjimečně může domáhat zrušení rozhodnutí většiny spoluvlastníků soudem i ohledně běžné záležitosti

Menšinový spoluvlastník se výjimečně může domáhat zrušení rozhodnutí většiny spoluvlastníků soudem i ohledně běžné záležitosti

Dle § 1130 občanského zákoníku může přehlasovaný spoluvlastník (v případě rozhodnutí o významné záležitosti), jemuž rozhodnutí většiny ostatních spoluvlastníků týkající se společné věci, hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 192/2017 ze dne 17.10.2017 však nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kdy stav hrozící těžké újmy je zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí ohledně běžné záležitosti. Ve výše uvedeném rozhodnutí soud za takovou situaci uznal i uzavření nevýhodné nájemní smlouvy. Skutečnosti, v nichž spoluvlastník shledává hrozbu těžké újmy, je soud povinen konfrontovat s hlediskem slušného uvážení, na nějž by měl být brán ohled.