Kdy může valná hromada akciové společnosti udělovat závazné strategické pokyny představenstvu?

Kdy může valná hromada akciové společnosti udělovat závazné strategické pokyny představenstvu?

Dle § 435 zákona o obchodních korporacích není nikdo oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Obchodní vedení představuje jednu z hlavních oblastí působnosti statutárního orgánu akciové společnosti, zahrnující organizování a řízení běžné podnikatelské činnosti společnosti, zejména rozhodování o provozu závodu společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti (např. zda a jaký majetek společnost nabude, či naopak převede na třetí osobu, zda (a jak) společnost bude vymáhat pohledávky za svými dlužníky, jakým způsobem bude financován provoz společnosti). Jak dovodil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1993/2019, ze dne 11. 9. 2019, pro účely zákazu udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti je však nutné rozlišovat mezi obchodním vedením společnosti a jejím strategickým řízením, neboť uvedený zákaz se netýká tzv. strategických rozhodnutí. Valná hromada akciové společnosti je dle Nejvyššího soudu oprávněna udělovat závazné strategické pokyny představenstvu, pokud jí stanovy tuto pravomoc svěřují.