Nepřiložení plné moci zástupce nemůže bez dalšího vést k zamítnutí podání

Nepřiložení plné moci zástupce nemůže bez dalšího vést k zamítnutí podání

Dle Ústavního soudu nelze akceptovat ryze formalistický přístup obecných soudů s cílem co nejjednodušším způsobem „odklidit“ návrh, který vykazuje nedostatky. V tomto případě k stížnosti dle trestního řádu nebyla přiložena plná moc pro advokáta, který návrh podal. Jednalo se však o jednoduše odstranitelnou vadu, kterou bylo možno zhojit obratem, a to výzvou stěžovatelce nebo zástupci stěžovatelky, učiněnou formálně přípisem soudu nebo neformálně jinými a rychlejšími způsoby komunikace.

Ústavní soud v nálezu sp. zn. II.ÚS 1445/21, ze dne 4. 10. 2021 uzavřel, že formalistickým postupem soudu bylo porušeno jak právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jež jí bylo tímto soudem zcela formalistickým postupem odňato, tak rovněž právo na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (bylo ji odepřeno nechat se zastoupit advokátem při procesním úkonu).