Smluvní strany nemohou vyloučit pravomoc soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

Smluvní strany nemohou vyloučit pravomoc soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

Dle § 2051 občanského zákoníku může soud nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu na návrh dlužníka snížit (moderovat) s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu rozhodnutím sp. zn. 31 Cdo 927/2016 ze dne 11.4.2018 změnil dosavadní judikaturu ohledně moderace smluvní pokuty významným způsobem. Tuto možnost nelze dle jeho rozhodnutí smluvně vyloučit, ani obejít jednostranným zápočtem. Pokud by k zápočtu smluvní pokuty (pohledávky na její úhradu) vůči jiné způsobilé pohledávce došlo, soud může i přesto nepřiměřenou smluvní pokutu snížit. Nejvyšší soud dále vyslovil názor, že k moderaci smluvní pokuty soudem dochází se zpětným účinkem ex tunc, ne k momentu rozhodování soudu.