Změna vlastnictví pozemku nepředstavuje změnu poměrů, která by mohla vést ke zrušení služebnosti

Změna vlastnictví pozemku nepředstavuje změnu poměrů, která by mohla vést ke zrušení služebnosti

Služebnost (věcné břemeno) zatěžující pozemek zaniká dohodou stran o jejím zrušení, spojením vlastnictví panujícího a služebného pozemku v jedné osobě nebo trvalou změnou, pro kterou služebný pozemek již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě. Při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může dle § 1299 odst. 2 občanského zákoníku domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. Představuje však změna vlastnictví takovou trvalou změnu? Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1793/2018 ze dne 27.06.2018 “Změnou poměrů, která by odůvodňovala zrušení služebnosti podle § 1299 (2) ObčZ, není převod pozemku zatíženého služebností ani skutečnost, že nový vlastník pozemku jej chce užívat k jinému než dosavadnímu účelu.”