Jestliže je dosažena shoda na celém obsahu smlouvy, a přesto není uzavřena, uplatní se předsmluvní odpovědnost za škodu

Jestliže je dosažena shoda na celém obsahu smlouvy, a přesto není uzavřena, uplatní se předsmluvní odpovědnost za škodu

Občanský zákoník obsahuje s účinností od 1.1.2014 v ustanoveních § 1728 až § 1730 právní úpravu tzv. předsmluvní odpovědnosti za škodu (culpa de contrahendo). Předtím byla tato odpovědnost dovozována pouze judikaturou. Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. V jakém okamžiku však již může druhá smluvní strana nabýt důvodného očekávání, že s ní bude smlouva uzavřena? K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 462/2018 ze dne 25. 7. 2018: “Při jednání o uzavření smlouvy je jedna ze stran kontraktačního procesu v důsledku chování druhé potenciální smluvní strany v dobré víře, že smlouva bude uzavřena, tehdy, jestliže je dosažena shoda na celém obsahu smlouvy a chybí již pouze její stvrzení v dohodnuté či předepsané formě, případně tehdy, dospěla-li kontraktační jednání do takové fáze, kdy se dohoda na obsahu smlouvy a její následné stvrzení jeví, vzhledem k dosavadním projevům stran, jako prakticky jisté.” Splnění podmínek vzniku předsmluvní odpovědnosti za škodu je tedy třeba vykládat a aplikovat restriktivně.