Realitní kancelář nemá nárok na provizi, pokud zprostředkuje kupní smlouvu s nižší kupní cenou

Realitní kancelář nemá nárok na provizi, pokud zprostředkuje kupní smlouvu s nižší kupní cenou

Zprostředkovatel a zájemce mohou ve zprostředkovatelské smlouvě sjednat, že zprostředkovatel pro zájemce obstará příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem. Takový případ řešil nedávno i Nejvyšší soud. Předmětem sporu byla výhradní dohoda o poskytnutí realitních služeb, kterou soud posoudil jako zprostředkovatelskou smlouvou podle § 2445 občanského zákoníku, dle které mělo dojít ke zprostředkování uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí za kupní cenu 14 500 000 Kč. V předmětné kupní smlouvě však byla sjednána kupní cena pouze ve výši 13 265 307 Kč. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2842/2018, ze dne 26. 9. 2018, nelze tedy zprostředkování takové smlouvy považovat za splnění závazku zprostředkovatele ze zprostředkovatelské smlouvy, a to proto, že tato kupní smlouva v otázce výše kupní ceny není identická (kupní cena je nižší) se smlouvou, na jejímž zprostředkování se smluvní strany ve zprostředkovatelské smlouvě dohodly. Nedošlo-li k uzavření určité kupní smlouvy, jež byla předmětem zprostředkování, realitní kancelář svůj závazek ze zprostředkovatelské smlouvy nesplnila, a proto jí nárok na sjednanou provizi nevznikl.