Neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu lze uplatnit u soudu pouze do 2 měsíců, její neplatnost i později

Neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu lze uplatnit u soudu pouze do 2 měsíců, její neplatnost i později

Dle § 2290 občanského zákoníku má nájemce právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď nájmu bytu oprávněná, do 2 měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Soud se v tomto soudním řízení zabývá naplněností uplatněného výpovědního důvodu a zjistí-li, že výpovědní důvod nebyl dán, rozhodne, že výpověď je neoprávněná. Uplatnil-li tedy pronajímatel „nesprávný“ výpovědní důvod, nejde o výpověď neplatnou, ale jen o výpověď neoprávněnou. Neuplatní-li však žalobce v tomto soudním řízení důvody neplatnosti či zdánlivosti výpovědi (pouze její neoprávněnost) a v soudním řízení nevyjdou najevo ani jinak, nebrání to jejich uplatnění v dalších soudních řízeních, jak to dovodil Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 3328/2017 ze dne 15. 11. 2018. Zákon nestanoví žádnou lhůtu ani neupravuje žádné zvláštní řízení k jejich uplatnění. Tyto důvody mohou být např. uvedeny v rámci obrany nájemce vůči žalobě pronajímatele na vyklizení bytu.