Konkurenční doložka se uplatní i na situaci, kdy oba subjekty na vstupu využívají stejné nebo obdobné výrobní faktory

Konkurenční doložka se uplatní i na situaci, kdy oba subjekty na vstupu využívají stejné nebo obdobné výrobní faktory

Na základě sjednané konkurenční doložky ve smyslu § 310 odst. 1 zákoníku práce se zaměstnanec obvykle zavazuje k tomu, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Co znamená soutěžní povaha blíže rozvinul Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 5337/2017, ze dne 19. 12. 2018. Je to situace, kdy původní zaměstnavatel a zaměstnanec (při výkonu své podnikatelské činnosti zahájené po skončení pracovního poměru u původního zaměstnavatele) na vstupu využívají (mohou využívat) některé stejné nebo obdobné výrobní faktory (např. ocel, výrobní linky, pracovní sílu, dopravu, další dodavatelské služby a finanční kapitál), i když jejich předmět podnikání není totožný. Pokud by uspokojení poptávky zaměstnance po těchto výrobních faktorech závažným způsobem ztížilo uspokojení stejné nebo obdobné poptávky původního zaměstnavatele, měla by výdělečná činnost zaměstnance vázaného dodržováním konkurenční doložky soutěžní povahu vůči činnosti původního zaměstnavatele a jednalo by se o porušení závazků z konkurenční doložky.