Účetní závěrka za předchozí účetní období může nově sloužit jako podklad pro rozdělení zisku po dobu 12 měsíců

Účetní závěrka za předchozí účetní období může nově sloužit jako podklad pro rozdělení zisku po dobu 12 měsíců

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 3. 2019 sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 změnil dosavadní judikaturní závěry, že účetní závěrka je “využitelná” pro rozdělení zisku pouze do 6 měsíců po skončení účetního období. S účinností od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. Nejvyšší soud tak přehodnotil rozhodovací praxi, která vznikla za účinnosti obchodního zákoníku, dle které po uplynutí lhůty upravené pro svolání valné hromady za účelem projednání řádné účetní závěrky (tj. většinou po 30.6 následujícího roku) nemůže řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, a ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2363/2011, uveřejněné pod čísly 80/2010 a 75/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).