Jak by měla správně vypadat pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti?

Jak by měla správně vypadat pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti?

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti musí dle § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích obsahovat kromě jiných náležitostí i návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Jak by mělo zdůvodnění vypadat a co by mělo obsahovat? Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 3. 2019 sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 dospěl k závěru, že „…za zdůvodnění návrhu usnesení nelze zpravidla považovat paušální odkaz na rozsáhlé dokumenty obecné povahy, z nichž akcionáři nemohou získat potřebné informace v nezbytném rozsahu bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času.“ Návrh usnesení o rozdělení zisku nelze zdůvodnit ani uvedením, že daná záležitost spadá do působnosti valné hromady. Z takové informace uvedené v pozvánce na valnou hromadu společnosti tak nelze zjistit, proč představenstvo navrhuje, aby zisk byl rozdělen tak, jak je navrženo.

Pro úplnost uvádíme, že dle § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích by pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti měla kromě (1) návrhu usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění obsahovat i (2) firmu a sídlo společnosti, (3) místo, datum a hodinu konání valné hromady, (4) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, (5) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, (6) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě a (7) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování.