Lhůta k podání dalšího návrhu na umoření směnky není lhůtou pořádkovou

Lhůta k podání dalšího návrhu na umoření směnky není lhůtou pořádkovou

Umoření směnky soudem má dva kroky. V případě návrhu na umoření směnky nejdříve soud vydá usnesení obsahující výzvu, aby se ten, kdo má listinu, přihlásil u soudu do 2 měsíců od vydání usnesení (není-li umořovaná směnka ještě splatná, do 2 měsíců od prvního dne její splatnosti), a podle možností předložil listinu nebo aby podal proti návrhu námitky. Tím se však řízení o umoření směnky nekončí. Pokud se nikdo na výzvu nepřihlásí, je nutno do 1 měsíce od uplynutí této lhůty podat na soud druhý návrh na umoření směnky, jinak soud řízení zastaví. Druhý návrh na umoření listiny nemůže být součástí návrhu původního. Pokud druhý návrh ve výše uvedené lhůtě podán není, musí se celé řízení zopakovat. Jak potvrdil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 2843/2017 ze dne 29. 5. 2019, tato lhůta 1 měsíce není lhůtou pořádkovou a její zmeškání má výše uvedené konsekvence.