Ujednání o slevě z ceny díla ve výši pozastávky pro případ úpadku zhotovitele

Ujednání o slevě z ceny díla ve výši pozastávky pro případ úpadku zhotovitele

Ve smlouvách o dílo se často řeší situace, jaké důsledky na plnění smlouvy může mít případná insolvence zhotovitele, ke které může dojít nejenom v procesu zhotovení díla, ale i v době, kdy trvá záruční doba za dílo a objednatel má k dispozici pozastávky ve výši části celkové ceny díla. K úhradě pozastávek obvykle dochází ve dvou fázích, a to po provedení díla a pak po uplynutí záruční doby. Smluvní ujednání o pozastávce upravuje dle judikatury vznik práva na zaplacení (části) ceny díla, a nikoli splatnost ceny díla. Co by se stalo, pokud by byl na majetek zhotovitele během záruční doby prohlášen konkurs? Objednatel by neměl z titulu poskytnuté záruky k dispozici žádnou (ani podmíněnou) pohledávku, jež by byla způsobilá k přihlášení do insolvenčního řízení zhotovitele. Je tedy možné pro takový případ nevyčerpání poskytnuté záruky v důsledku úpadku zhotovitele sjednat, že dojde ke snížení ceny díla o částku odpovídající sjednané pozastávce? Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 561/2017 ze dne 25. 3. 2019 uzavření takové dohody představuje přípustný právní prostředek, jímž může objednatel eliminovat (či alespoň zmírnit) negativní důsledky spojené s (případnou) ztrátou jeho nároků z poskytnuté záruky v případě úpadku zhotovitele. Takové ujednání se svým obsahem a účelem nejen nepříčí zákonu, ani jej neobchází, ale nijak neodporuje ani zásadám insolvenčního řízení.