V některých případech může být úkon platný i bez dodržení požadavku na úřední ověření podpisu

V některých případech může být úkon platný i bez dodržení požadavku na úřední ověření podpisu

V ustanovení § 13 zákona o obchodních korporacích je důležité pravidlo, na které někdy tzv. jednočlenné s.r.o. zapomínají (jednočlennou s.r.o. je společnost s jediným společníkem, který je zároveň jednatelem). Pravidlo zní: “Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.” Výjimka z tohoto pravidla je v případech, kdy je taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. Velký senát Nejvyššího soudu nedávno v rozhodnutí sp. zn. 31 ICdo 36/2020 ze dne 10. 6. 2020 dovodil, že úkon, který vyžaduje úředně ověřený podpis může být platný i bez ověření podpisu, jelikož v daném případě nedošlo k narušení veřejného pořádku ani k ohrožení práv či oprávněných zájmů třetích osob. To platí dle názoru Nejvyššího soudu v případech, kdy není pochyb o tom, že a kdy bylo učiněno právní jednání a “…že následně nedošlo k „úpravě“ obsahu či data jediným společníkem.