Odměna jednatele nad rámec schválené smlouvy o výkonu funkce

Odměna jednatele nad rámec schválené smlouvy o výkonu funkce

Dle § 59 zákona o obchodních korporacích smlouvu o výkonu funkce s jednatelem schvaluje valná hromada. Jak potvrzuje judikatura, účelem pravidla, podle něhož jednateli náleží za výkon funkce toliko plnění, jež mu schválí valná hromada, je zabezpečit kontrolu společníků nad odměňováním jednatele a zamezit tomu, aby zejména jednatel určoval jinými způsoby odměnu sám sobě bez ohledu na majetkové poměry společnosti a na kvalitu výkonu jeho funkce. Co však v případě, že jednatel podmínky (KPI – Key Performance Indicators) pro výplatu odměny schválené ve smlouvě o výkonu funkce nesplní? Je potřeba uzavřít a schválit dodatek ke smlouvě o výkonu funkce? Nikoliv. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 372/2019 ze dne 20. 5. 2020 potvrdil, že valné hromadě nic nebrání, aby jednateli přiznala odměnu i nad rámec odměny, sjednané ve smlouvě o výkonu funkce.