Musí mít smlouva o převodu směnky písemnou formu?

Musí mít smlouva o převodu směnky písemnou formu?

Směnka představuje cenný papír na řad. Dle ustanovení § 1103 odst. 2 občanského zákoníku se vlastnické právo k cennému papíru na řad převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Smlouva představuje právní důvod (titul) pro nabytí vlastnictví, rubopis a předání pak právní způsob (modus) nabytí vlastnického práva. Jelikož směnka nespadá pod ustanovení § 560 občanského zákoníku, které uvádí výčet právních jednání, která vyžadují písemnou formu, uzavřel Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 2457/2018, ze dne 28. 5. 2020, že se na směnku uplatní § 559 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení má každý právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. Pro převod směnky se tedy písemná smlouva nevyžaduje. Lze ji však doporučit, pokud je převod směnky úplatný. Pokud by k úhradě odměny za převod směnky nedošlo, sjednaná výše odměny by se bez existence písemné smlouvy složitě prokazovala.