Rozhodnutí valné hromady o nevyplacení zisku lze soudně napadnout

Rozhodnutí valné hromady o nevyplacení zisku lze soudně napadnout

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 1395/2020 ze dne 31.1.2022 potvrdil předchozí judikaturu (R 9/2020), že rozhodnutí valné hromady o tom, že zisk nebude rozdělen, prosazené hlasy ovládající osoby (či osob jí ovládaných), pro které nejsou žádné důležité (ospravedlnitelné) důvody, odporuje zákonu a představuje zásah do práv (menšinových) akcionářů. Dotčení akcionáři se mohou proti takovému jednání bránit žalobou na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o (ne)rozdělení zisku a návrhem na přiznání přiměřeného zadostiučinění. Rozhodnutí o nevyplacení zisku může být v rozporu s dobrými mravy. Při posouzení, zda je určité usnesení valné hromady v rozporu s dobrými mravy (a zda je dán důvod pro vyslovení jeho neplatnosti), soud dle judikatury přihlédne ke všem okolnostem konkrétní věci.