Byla věc řádně dodána i bez dodání návodu k obsluze věci?

Byla věc řádně dodána i bez dodání návodu k obsluze věci?

Podle § 2087 občanského zákoníku má prodávající závazek kupujícímu odevzdat prodávanou věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Předání dokladů potřebných k užívání věci (tj. i návodu k obsluze) je tedy povinností prodávajícího a tato jeho povinnost trvá, trvá-li závazek z této smlouvy (nedošlo-li např. k odstoupení od smlouvy). Jak se z právního hlediska posuzuje nedodání návodu k obsluze věci? Nedodání návodu k obsluze věci, který je dokladem nutným k užívání věci, představuje vadu věci ve smyslu § 2099 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, nezakládá však prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě. Nároky z důvodu chybějícího návodu k obsluze je tedy třeba uplatňovat v režimu práv z vad, jak to potvrdil ve svém rozhodnutí i Nejvyšší soud ČR sp. zn. 23 Cdo 1297/2021 dne 25. 2. 2022. Nejvyšší soud se zároveň vyjádřil i ke skutečnosti, jaký je rozdíl mezi chybějícím návodem k obsluze a nekompletním návodem. Vadu v dokladech nutných k užívání zboží nepředstavuje pouze jejich nekompletnost, nýbrž i jejich úplná absence. Nedodání dokladů neznamená, že nedošlo k řádnému dodání věci, k níž se vztahují.