Lze platně sjednat s realitní kanceláří, že provize za zprostředkování je splatná ještě před uzavřením kupní smlouvy?

Lze platně sjednat s realitní kanceláří, že provize za zprostředkování je splatná ještě před uzavřením kupní smlouvy?

V případě, který se dostal až před Nejvyšší soud, se prodávající, zájemce (v pozici spotřebitele) a realitní kancelář smluvně dohodli, že realitní kancelář uzavřením této smlouvy obstarala příležitost uzavření kupní smlouvy a vznikl jí nárok na provizi. Dále se dohodli, že pro případ, že k uzavření kupní smlouvy nedojde z důvodů na straně zájemce, příp. vinou zájemce dojde k odstoupení prodávajícího od smlouvy či jinému ukončení smlouvy, zavazuje se zájemce místo prodávajícího uhradit realitní kanceláři provizi za obstarání příležitosti k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ve výši blokační úhrady a realitní kancelář je oprávněna použít blokační úhradu na úhradu provize. Bylo rovněž sjednáno, že zánikem smlouvy není dotčeno právo realitní kanceláře na provizi. K uzavření kupní smlouvy však nedošlo a zájemce požadoval po realitní kanceláři vrácení blokační úhrady.

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 3034/2022 ze dne 26. 1. 2024 dospěl k závěru, že dotčené ujednání zájemce (jako spotřebitele) zavazuje k jednání, které (v rozporu s jeho vlastními zájmy) směřuje k úhradě provize místo prodávajícího, ač k tomu zájemce nemá žádný ekonomický (či jiný) důvod v situaci, kdy nevyzval prodávajícího k uzavření kupní smlouvy ani nedošlo ke splnění povinnosti podle smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Proti tomuto jeho závazku nestojí žádná „protihodnota“, která by vyvažovala závazek uhradit provizi. Odvolací soud dotčené ustanovení smlouvy, která je smlouvou formulářového typu, nepodrobil testu (ne)výhodnosti pro spotřebitele podle § 1800 odst. 2 občanského zákoníku ani přiměřenosti podle § 1813 občanského zákoníku; jeho právní posouzení je tedy neúplné, a tudíž nesprávné.

Nejvyšší soud smluvní vztah řešil z pohledu starší právní úpravy, jelikož smlouva byla uzavřena ještě před 1. 1. 2020, kdy nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Tento zákon zavedl jako základní pravidlo, že provize je splatná nejdříve dnem uzavření kupní smlouvy. Obsahuje však i výjimku, že ujednat splatnost provize tak, aby nastala přede dnem uzavření kupní smlouvy, lze jen tehdy, jestliže smlouva o realitním zprostředkování obsahuje poučení o tom, že splatnost provize není vázána na uzavření kupní smlouvy. Splatnost provize může být v těchto případech vázána nejdříve na obstarání příležitosti zájemci k uzavření kupní smlouvy. S odkazem na výše uvedené soudní rozhodnutí je však nejasné, jestli by obdobné smluvní ujednání o splatnosti provize v neprospěch spotřebitele před soudem obstálo.