Vrácení vypůjčené věci „až naprší a uschne“

Vrácení vypůjčené věci „až naprší a uschne“

Pokud mezi stranami nebyla ve smlouvě o výpůjčce ujednána zvláštní doba vypůjčení věci, je půjčitel oprávněn požadovat od vypůjčitele vrácení věci kdykoliv. Pokud však strany sjednají dobu vypůjčení, musí být sjednána určitě a srozumitelně. Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4653/2017 ze dne 29. 5. 2018 je neplatná taková smlouva o výpůjčce, pokud je doba vypůjčení smluvně vázána na okolnost, o níž není jisté, zda vůbec nastane. V projednávané věci bylo bezplatné dočasné užívaní věci ve smlouvě o výpůjčce stanoveno „na dobu, jakou bude vypůjčitel potřebovat“.