Soud nemůže zrušit obchodní korporaci, když nevykonává žádnou činnost, ale vykonávat ji může

Soud nemůže zrušit obchodní korporaci, když nevykonává žádnou činnost, ale vykonávat ji může

Dle § 93 písm. b) zákona o obchodních korporacích soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci, jestliže není schopna po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel. Takový důvod však není, pokud sice obchodní korporace žádnou činnost nevykonává, ale vykonávat ji může. Jak dovodil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 4030/2017 ze dne 28.02.2019, je rozhodující, zda je obchodní korporace výkonu činnosti schopna. Neschopnost vykonávat svoji činnost nelze zaměňovat s nečinností či s neschopností vykonávat svoji činnost řádně. Účelem právní normy je dosáhnout zániku (výhradně) těch obchodních korporací, které zcela pozbyly důvod své existence, jelikož (objektivně) nejsou schopny vykonávat svoji činnost. Pokud se obchodní korporace svému zrušení brání, je aktivní a zrušit ji nelze.