Souhlas k převodu části závodu je potřebný pouze tehdy, když tvoří samostatnou organizační složku

Souhlas k převodu části závodu je potřebný pouze tehdy, když tvoří samostatnou organizační složku

Podle § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí převod části závodu (ve staré terminologii – podniku) společnosti, pokud by takový převod představoval podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, schválit valná hromada společnosti s ručením omezeným (resp. jediný společník ve funkci valné hromady). Jak se má výše uvedená definice části závodu vykládat bylo v minulosti sporné. Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 27 Cdo 2645/2018 ze dne 29. 5. 2019 poprvé od účinnosti ZOK tímto výkladem zabýval a konstatoval, že “části závodu” je nutné chápat samostatnou organizační složku (pobočku), nikoliv jakoukoliv materiálně významnou složku (např. nemovitosti tvořící podstatnou část majetku společnosti).