Valná hromada může udělit souhlas k převodu části závodu i následně

Valná hromada může udělit souhlas k převodu části závodu i následně

Podle § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí převod části závodu (ve staré terminologii – podniku) společnosti, schválit valná hromada společnosti s ručením omezeným (resp. jediný společník ve funkci valné hromady). Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 2645/2018 ze dne 29. 5. 2019 může být takový souhlas udělen různými způsoby: např. paušálně, anebo jen ve vztahu k určitému nabyvateli; nepodmíněně, anebo jen za určitých podmínek (stanovením limitů prodejní ceny). Převod části závodu může valná hromada odsouhlasit i následně, tím odpadne důvod pro uplatnění relativní neplatnosti vůči převodu. Dle § 48 ZOK je neplatné právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem, této neplatnosti se lze dovolat do 6 měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému jednání došlo.