Při prodeji spoluvlastnického podílu není vždy vzájemné předkupní právo vlastníků pozemku a stavby

Při prodeji spoluvlastnického podílu není vždy vzájemné předkupní právo vlastníků pozemku a stavby

Občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 zavedl nový princip, že stavba je součástí pozemku. U staveb a pozemků, které měly k 31.12.2013 stejného vlastníka a u kterých sloučení nebránilo např. jiné věcné právo, došlo k 1.1.2014 ke sloučení a stavba se stala součástí pozemku, na kterém byla postavena. V přechodném ustanovení § 3056 občanského zákoníku zákonodárce myslel na situace, kdy nemohlo dojít ke sloučení stavby s pozemkem z důvodu jejich rozdílného vlastnictví. Zákonodárce zakotvil pro takové případy předkupní právo. Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která se nestala součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Existuje předkupní právo i v případě prodeje spoluvlastnického podílu? Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2979/2018 ze dne 27. 3. 2019 nikoliv. Jestliže je předmětem převodu spoluvlastnický podíl k pozemku nebo ke stavbě na něm zřízené za situace, že by jeho nabytí vlastníkem pozemku či stavby nevedlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, pak jejich vlastníkům předkupní právo nenáleží.