Nárok na odměnu za výkon funkce voleného orgánu kapitálové společnosti v případě neexistence smlouvy

Nárok na odměnu za výkon funkce voleného orgánu kapitálové společnosti v případě neexistence smlouvy

Nebyla-li mezi kapitálovou společností a členem jejího voleného orgánu sjednána platně a účinně odměna za výkon funkce, měl člen voleného orgánu dle obchodního zákoníku právo na obvyklou odměnu (pokud funkci vykonával řádně). Tento princip však zákon o obchodních korporacích nepřevzal a nárok na odměnu v případě neexistence smlouvy nevznikná automaticky v případě neexistence smlouvy. Jak potvrdil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 5340/2017, ze dne 22. 10. 2019, nárok na obvyklou odměnu vznikne členovi voleného orgánu pouze tehdy, jestliže smlouva o výkonu funkce není uzavřena, schválena příslušným orgánem, neobsahuje ujednání o odměně či nevyhovuje požadavku na písemnou formu z důvodů, které nelze přičítat k tíži dotčenému členu voleného orgánu. Musí tedy podniknout kroky potřebné k tomu, aby valná hromada či jiný příslušný orgán měl možnost smlouvu o výkonu funkce schválit.