Jak má vypadat pozvánka na valnou hromadu ohledně odvolání jednatele?

Jak má vypadat pozvánka na valnou hromadu ohledně odvolání jednatele?

Ustanovení § 184 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na pozvánce ohledně svolání valné hromady, musí být kromě místa, datumu a hodiny konání valné hromady uveden i její pořad a součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Je-li v pozvánce na valnou hromadu uvedeno, že na pořadu jednání bude „odvolání jednatele“, aniž je vymezen konkrétní důvod odvolání, a odpovídá-li tomu i návrh usnesení valné hromady, mohou společníci oprávněně očekávat, že valná hromada bude na tomto svolaném zasedání rozhodovat pouze o odvolání jednatele bez uvedení důvodu pro jeho odvolání (uvedení důvodu není zákonem vyžadováno). Má-li být ale jednatel odvolán z funkce pro porušení povinnosti při výkonu funkce, je nutné tuto skutečnost dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 1175/2021, ze dne 29. 3. 2022, uvést již v pozvánce na valnou hromadu. Pozvánka by měla obsahovat i konkrétní vymezení povinnosti(í), kterou(é) měl při výkonu funkce porušit. Není-li to v pozvánce uvedeno, nelze jednatele na valné hromadě pro porušení povinnosti při výkonu funkce odvolat.

Valná hromada může rozhodnout i o záležitosti v pozvánce neuvedené (nebo uvedené výše zmíněným nesprávným způsobem), musí s tím však souhlasit všichni společníci.