Smlouva o smlouvě budoucí ohledně prodeje nemovitostí v ústní podobě

Smlouva o smlouvě budoucí ohledně prodeje nemovitostí v ústní podobě

Smlouvy o prodeji nemovitostí vyžadují dle zákona písemnou formu (§ 560 občanského zákoníku). Kdy však písemná forma není potřebná? Zvláštním případem je smlouva o smlouvě budoucí. Tato smlouva nepředstavuje bezprostřední závazek k převodu věcného práva k nemovité věci, ale pouze závazek uzavřít v dohodnuté době hlavní (realizační) smlouvu, která bude podkladem k plnění, o něž účastníkům této přípravné smlouvy o smlouvě budoucí jde. Proto podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27.5.2022 nevyžaduje taková smlouva o smlouvě budoucí písemnou formu. I přesto, že výše uvedený závěr by mohl vypadat jako zjednodušení pro budoucí transakce, doporučujeme písemnou formu dodržet, protože pokud by jedna ze stran realizační smlouvu neuzavřela, nebylo by snadné prokázat, co bylo předmětem ústní domluvy.