K možnosti účetní jednotky anonymizovat některé údaje ve zveřejňovaných účetních závěrkách

K možnosti účetní jednotky anonymizovat některé údaje ve zveřejňovaných účetních závěrkách

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, mají dle § 21a odst. 4 zákona o účetnictví povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem. Rozsah této povinnosti upřesňuje ustanovení § 66 písm. c) zákona o veřejných rejstřících, dle kterého se zveřejňují výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo vypořádání ztráty, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zpráva auditora o ověření účetní závěrky.

Účetní jednotky často řeší otázku, jestli jsou oprávněné část zveřejňovaných údajů anonymizovat (začernit) před odesláním účetních závěrek do sbírky listin. Je tedy anonymizace zveřejňovaných údajů přípustná?

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 2536/2021 ze dne 24. 2. 2022 dospěl k závěru, že pokud by zveřejnění některých údajů účetních záznamů bylo způsobilé přivodit zapsané osobě újmu, bylo by možné uvažovat o tom, že zapsaná osoba by zveřejnila tyto listiny i bez takových údajů.